Commissie Ruimte: lusten en lasten van het grondbedrijf

Wat gebeurt er momenteel in Vught met het grondbedrijf? De rekenkamercommissie heeft een rapport gepresenteerd waarin de financiële situatie zorgelijk is, maar dat is gebaseerd op de voorgaande jaren. Inmiddels kan dat goed erger zijn geworden…

De laatste keer dat in de raad het uitvoeringsprogramma grondbeleid is besproken was in april van 2009. Daarna is het om allerlei motiverende redenen telkens doorgeschoven op de agenda. Het stond erop in oktober, maar ging naar november, het stond erop in november, maar werd verplaatst naar januari/februari. En toen is het van de agenda verdwenen om nu pas weer in maart 2011 (bijna 2 jaar later!) op de agenda te verschijnen. Legitieme argumenten, zoals het koppelen en samen willen behandelen van het uitvoeringsprogramma met de vernieuwde woningaantallen en de grondnota en het wachten op het verschijnen van het rapport van de rekenkamercommissie, doen niets af aan het feit dat de Vughtse raad al te lang niet naar deze stukken heeft gekeken. Dat is zeer zorgelijk betoogde de voorzitter van de rekenkamercommissie gisteravond. Hij vergeleek daarbij de cijfers zoals bekend in Nijmegen, waar de gemeente momenteel 40.000,- per dag zou verliezen aan het grondbeleid. Voor Vught zijn deze gegevens niet bekend.

Natuurlijk kan dit grote verlies gerelativeerd worden. Zodra de markt weer aantrekt en het bezit van grond niet alleen rentelasten kost, maar een waardevol bezit is dat geld oplevert zijn deze cijfers weer volkomen anders. Dat neemt niet weg dat de negatieve effecten op de korte termijn snel bekend moeten worden. We zijn tegelijkertijd immers bezig met een bezuinigingsoperatie waarbij het college voorlopig uit gaat van ongeveer 2,6 miljoen. Het zou erg ongemakkelijk zijn als de raad met alle moeite zo’n bedrag weet te bezuinigen op posten als onderwijs, veiligheid, zorg, cultuur, openbare ruimte etc. terwijl het geld er in het grondbedrijf dagelijks uitstroomt…Met deze vraag in het achterhoofd is het lastig dat het grondbeleid momenteel buiten de documenten voor de bezuinigingen worden gehouden.

De aanbevelingen uit het rapport van de rekenkamercommissie werden graag overgenomen door de voltallige commissie, maar meer aandacht is er nodig voor een actualisatie. Een ordevoorstel van D66 om dan maar niet meer over het rapport te bespreken maar snel een nieuwe voortgangsrapportage te zien werd door geen enkele fractie gesteund. De commissie vond dat spreken over de aanbevelingen ook moest, naast snelle cijfers van het college. Om vervolgens deze aanbevelingen klakkeloos over te nemen. Daarbij ook de mooie constatering van de rekenkamercommissie dat de Vughtse raad altijd perfect op de hoogte is gehouden over het grondbedrijf, maar wellicht te veel details in de informatie mee kreeg en last had van de geheimhouding op veel documenten. Dat laatste is zeker een punt van aandacht.

Natuurlijk werd dit onderwerp door Gemeentebelangen aangegrepen om nogmaals te vertellen dat het vorige college vooral geld verspilt had. Peter van Laanen (GB) betoogde nogmaals dat de investeringen in sociale woningen hebben geleid tot verlies, terwijl het grondbedrijf bedoeld is om winst te maken. Dat verschil in opvatting lijkt moeilijk te overbruggen. Je kunt vinden dat de gemeente haar gronden enkel mag gebruiken om geld te verdienen, maar het is ook legitiem om te vinden dat de gemeente in de woningbehoefte van haar bevolking moet voldoen. Reden voor de vorige coalitie om een inhaalslag te maken in het sociale woningbouwprogramma, een prima keuze. Tja, en dat het grondbedrijf er nu slechter voorligt is minder een oorzaak die in Vught gezocht moet worden, als wel een gevolg van de financieel-economische crisis waar alle gemeenten last van hebben. En die situatie moeten we nu het hoofd bieden.

Laat een reactie achter

Jouw reactie