Raadsvergadering oktober: unanimiteit alom

De eerste raadsvergadering na het zomerreces was een bijzonder belevenis na de verdeeldheid in de raadsvergaderingen van juli. Bijna alle voorstellen – waaronder de Woonvisie 2009-2013 – werden unaniem aangenomen. En bij de geluidssanering Klein-Brabant toonde de raad zich eensgezind in hun verzet tegen het onhandige optreden van de wethouder. Vrij uniek.

Bij het vaststellen van de agenda werden nog snel twee onderwerpen toegevoegd aan de hamerstukken, waarna alvast tien onderwerpen konden worden afgehamerd. Ook werd terecht afgesproken dat het onderwerp geluidssanering Klein-Brabant naar voren zou worden gehaald ivm de volle publieke tribune. Hoewel dit onderwerp eerst een hamerstuk leek te zijn, bleek in de commissie al dat het ingewikkelder in elkaar zat. De bewoners zijn tegen de voorgestelde gevelmaatregelen, omdat daarmee andere, extra maatregelen in de toekomst worden verspeeld. Ook de voltallige raad pleitte voor bronmaatregelen ipv enkel gevelmaatregelen.  Dat nu de bewoners van Klein-Brabant een worst voor is gehouden en geluidssanering is beloofd, enkel omdat er een potje van de provincie was dat uitgegeven moest worden, is wethouder Kraanen (CDA) dan ook flink verweten. Klein-Brabant staat immers niet bovenaan de prioriteitenlijst van aanpak. De wethouder moest dan ook stevig door het stof. De SP-fractie gaf zelfs aan een motie van treurnis te hebben overwogen. Een bijzonder moment in deze discussie was dat – wegens nieuwe informatie die tijdens het debat naar boven kwam – de raad in een schorsing gezamenlijk op de gang stond te overleggen hoe om te gaan met deze ongelukkige gang van zaken. Uiteindelijk stemde de raad unaniem tegen het voorstel van het college, waardoor de bewoners van Klein-Brabant voorlopig toch nog geen geluidsmaatregelen zullen krijgen. Het wachten blijft nu op actie van Prorail. Zelfs wethouder Kraanen zag uiteindelijk in dat het een ongelukkig voorstel was.

Op de agenda stond ook weer de Woonvisie. In juli was de oppositie nog fel tegen deze Woonvisie en dreigde deze te worden afgestemd. Er zou teveel naar sociale woningen te worden gekeken en er zouden teveel woningen worden gebouwd. Dat vonden de VVD, Gemeentebelangen (GB) en fractie Adriaanse nu nog steeds. Alle fracties dienden ook weer dezelfde amendementen in als in juli, maar het uiteindelijke resultaat was toch zeer verbazend. Zo stemde de coalitie in met een deel van een amendement van de oppositie waarbij de inzet uit de Woonvisie voor nultredenwoningen en differentiatie in segmenten extra werd aangezet. Amendementen waarin de aantallen uit de Woonvisie ter discussie werden gesteld of waarin werd gezegd dat deze Woonvisie opnieuw gedaan moest worden werden met ruime meerderheid afgestemd. Wel wist de coalitie de kernvoorraad sociale woningen nog met 100 extra uit te breiden. En vervolgens… stemde de voltallige raad in met deze Woonvisie 2009-2013. De VVD en GB waren in de raad van juli nog fel tegen deze notitie en gaven in hun bijdrage aan dat nog steeds te zijn, maar steunden het voorstel uiteindelijk wel…

Discussie was er ook over de evaluatie van het jeugdbeleid. In de commissie had ik al aangegeven niet gediend te zijn van de negatieve insteek van Marion van der Velden (GB). Maar tijdens deze raadsvergadering verbaasde GB mij zeer. In juli hadden we al uitgebreid gesproken over de jongerenaccommodatie en had ik mijn best gedaan om samen met VVD en GB duidelijke eisen voor het programma van eisen te formuleren. Daar hadden we een toezegging over gekregen van de wethouder. Nu diende GB echter weer een motie over de jongerenaccommodatie in, waarin weinig nieuws werd gezegd en gevraagd. Deze motie werd dan ook afgestemd door alle andere fracties. Waarschijnlijk zal GB vanaf nu tot aan de verkiezingen elke raadsvergadering aangrijpen om weer hun statement te maken over de jongerenaccommodatie. En daarmee vooruit lopen op het werk van het college en de jongerenraad, die in februari met een programma van eisen zullen komen. Want hoewel ook ik sta voor een goede jongerenaccommodatie, is er een groot verschil tussen Van der Velden en mij. Ik wil geen korte termijn oplossing die tijdelijk is, maar een goede oplossing die permanent is. Dat betekent dat het voorstel dat GB al vaak heeft gedaan om per direct van Zaal Schoonveld een jongerenaccommodatie te maken van mij geen steun krijgt.

Unanimiteit bleef de kern van de avond. Ook bij de door het CDA geïnitieerde en door de voltallige raad gesteunde motie om een NS-verkooppunt in Vught te behouden na de sluiting van het postkantoor op 5 november. Slechts bij de afsluiter doorbrak de SP de golf van unanimiteit van de raad. Het initiatiefvoorstel van VVD en PvdA-GroenLinks om in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen het project kindergemeenteraad aan de Vughtse basisscholen aan te bieden, werd door de SP beschouwd als bemoeienis met het onderwijs. Daarnaast vond de fractie het beschikbaar stellen van 2.500,- euro voor uitvoering van een plan voor elk van de 10 basisscholen onnodig. Wat de SP-fractie hiermee vergeet, is dat de basisscholen nooit verplicht zijn om het aanbod aan te nemen. De gemeente biedt het alleen aan en het is aan de scholen om ervoor te kiezen om het wel of niet te doen. Evenals het voorstel natuur- en milieueducatie waarbij de gemeente een bijdrage levert aan het Vughtse onderwijs op verzoek van het onderwijs zelf.

En zo kwam aan deze bijzondere raadsvergadering een einde. Lange en veel discussies, maar uiteindelijk wel unanieme besluitvorming.

Laat een reactie achter

Jouw reactie