Commissie Samenleving & Bestuur: focus op jeugd & jongeren

In de commissievergadering van donderdagavond stonden vooral jeugd en jongeren centraal. Er werd een nieuw lid van de jongerenraad geïnstalleerd, de jongerenraad was aanwezig voor vragen en er werd gesproken over investeren in jongeren, de peuterspeelzalen, natuur- en milieueducatie en de evaluatie jeugdbeleid.

De discussie of de Vughtse rekenkamercommissie wel zinvolle rapporten opleverde was interessant, maar niet besteed aan de jongeren. Het was dan ook terecht dat Karin van Welzijn Vught de voorzitter vroeg om eerst het agendapunt evaluatie jeugdbeleid te bespreken. Als afstudeerscriptie hebben twee MER-studenten van Avans Den Bosch het jeugdbeleid 2005-2008 geëvalueerd. Dit onderzoek dient als opstap naar het nieuwe jeugdbeleid van de gemeente. Gewoonlijk zou dat beleid er nu al moeten liggen, maar het college stelt voor om dit voor te bereiden voor komend jaar. Gewoonlijk zou ik daar niet gelukkig van worden, maar het college heeft goede argumenten voor deze keuze. Ten eerste wordt er momenteel hard gewerkt aan het wettelijk verplichte Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en aan het programma van eisen voor de jongerenaccommodatie. Dat kost ambtelijke capaciteit, maar ook veel inzet van de jongerenraad die hier nauw bij betrokken is. Maar ook verwacht het college dat het CJG een stevige impuls kan geven aan het jeugdbeleid. Aangezien het college het CJG in 2010 al opent (de wettelijke verplichting is voor 1 januari 2013) denkt de wethouder dat dit direct meegenomen moet worden in het nieuwe jeugdbeleid.

Ik kan deze redenatie van het college wel volgen, maar dat moet niet betekenen dat we nu een jaar stil blijven staan. De verschillende zaken uit het bestaande jeugdbeleid die nog niet zijn uitgevoerd moeten natuurlijk alsnog doorgevoerd worden. Ik deel echter niet de angst van Willemien Meens (CDA) dat we nu een jaar stil blijven staan en volgend jaar weer alles opnieuw moeten gaan doen. Laat het college het huidige jeugdbeleid verder uitvoeren en gelijktijdig met het proces van het CJG werken aan beleidsvorming van een nieuw jeugdbeleid. Ik denk dan ook niet dat het snel updaten van het huidige beleid voldoende is. Ik zou graag zien dat Vught een vernieuwd, ambitieuzer jeugdbeleid op zou zetten. En daar zou ik graag ook de middelen voor vrij willen maken.

Waar ik me helemaal niet in kon vinden was de zeer negatieve insteek van Marion van der Velden van Gemeentebelangen (GB). Het evaluatierapport zou op diverse punten niet voldoen omdat de studenten niet Vughts zouden zijn, dit college zou het jeugdbeleid laten doodbloeden en natuurlijk heeft GB al jaren gezegd hoe het wel zou moeten. Dan blijft bij mij toch de vraag hoe het kan dat dit jeugdbeleid wat wordt uitgevoerd door dit college, maar is voorbereidt door het vorige GB-college zo negatief wordt benaderd. Ik ben het eens met mevrouw Van der Velden dat er te veel onderdelen nog in voorbereiding zijn en gedaan moeten worden, maar ik kijk ook graag naar de resultaten die wel behaald zijn. Dat rechtvaardigt niet de zeer negatieve reactie. Wat ik bijzonder onkies vind, is dat mevrouw Van der Velden voor de zoveelste keer een betoog afsteekt over haar eigen betrokkenheid bij de tienergroep future die ter ziele is gegaan. Aan deze persoonlijke ervaring wordt de gehele negatieve tendens opgehangen. En dat terwijl de vrijwilligers van Stichting Open Jeugd- en Jongerenwerk Vught (SOJJV) – die het werk van future hebben overgenomen – juist erg positief zijn over de samenwerking met de gemeente. Dat blijkt ook bij de snelle reactie van het college op de evaluatie van de prestatieafspraken met SOJJV, waarbij de vrijwilligers worden ontlast van de organisatie van 40 activiteiten per jaar.

De jongerenraad zat niet alleen op de tribune om hun nieuwe lid geïnstalleerd te zien worden, maar ook om eventuele vragen te beantwoorden. Voor dat doel heb ik destijds inderdaad ook mijn initiatiefvoorstel jongerenraad ingediend, maar naar mijn mening sloeg de commissie deze avond de plank toch mis. In plaats van inhoudelijke vragen over het jeugdbeleid, werden er al snel vragen gesteld over het functioneren van de jongerenraad. Hebben jullie inmiddels al een voorzitter? Is de samenstelling divers genoeg? Krijgen jullie wel medewerking genoeg? Worden jullie serieus genomen? En dat terwijl we een duidelijke afspraak hebben gemaakt om de jongerenraad de kans te geven om hun eigen weg te vinden en pas daarna te gaan evalueren. Suzanne Otters van de VVD sloeg daarbij helemaal de plank mis. Omdat twee leden van de jongerenraad tussendoor de zaal hadden verlaten ging ze ervan uit dat ze waren gaan roken en maakte daar ook een negatieve opmerking over bij de doelstelling ‘gezonde levensstijl’. De jongeren waren echter niet gaan roken, maar naar het groepje hangjongeren buiten het raadhuis gelopen om te vragen of ze iets stiller konden zijn… Oeps :-)

Om mij onduidelijke redenen is dit agendapunt blijven staan voor de komende raadsvergadering. Ben benieuwd of we dan weer zo’n negatief verhaal te horen krijgen. De overige jongerenonderwerpen waren gelukkig positiever. De nieuwe Wet Investeren in Jongeren (WIJ) leverde weinig discussie op, omdat het gaat om een tijdelijke verordening. Ook de financiële inhaalslag voor de Stichting Peuterspeelzalen ivm hogere salariskosten met terugwerkende kracht leverde weinig discussie op.

Bijzonder aandacht heb ik zelf nog voor het voorstel voor natuur- en milieueducatie op Vughtse basisscholen. Dit driejaarlijkse project op verzoek van de Vughtse basisscholen klinkt zeer goed. Op deze wijze draagt de gemeente bij een een breder lespakket, op verzoek van de scholen – niet alleen bestuur, maar juist de docenten – waarbij kinderen informatie krijgen over natuur- en milieu. Daarbij wordt specifiek rekening gehouden met de Vughtse situatie (bv afvalscheiding, het gescheiden rioleringssysteem, etc.). Ik vind dit echter niet alleen een belangrijk project omdat het gaat om natuur- en milieueducatie, maar omdat ik het zie als een test voor ondersteuning van de gemeente voor een breder lespakket. Er zijn immers wel meer terreinen waar scholen extra aandacht voor willen hebben, maar nu de middelen niet hebben. Zo is in aanloop naar de nieuwe cultuurnota meerdere malen vanuit het onderwijs de vraag gekomen naar extra cultuureducatie. Ik ben daar een voorstander van, mits dit door het onderwijs – op docentenniveau – zelf gedragen wordt.

Alle overige punten werden vervolgens redelijk vlot afgehamerd. Het jeugdbeleid zal nog terugkomen in de raadsvergadering van 15 oktober en natuurlijk werken we er nog aan verder om volgend jaar een (ver)nieuw(d) jeugdbeleid neer te kunnen zetten.

Laat een reactie achter

Jouw reactie