Commissie Ruimte: de toekomst van de IJzeren Man

Het reces is voorbij en gisteravond pakte de commissie Ruimte haar taak weer op met een beperkte, maar belangrijke agenda. Hét onderwerp van de avond was vanzelfsprekend de toekomst van de IJzeren Man: het prachtige strandbad gelegen in de natuur tussen Vught en Cromvoirt.Dit werd onderstreept door de belangstelling op de publieke tribune. Hoewel ook de behandeling van het bestemmingsplan Taalstraat/Loyolalaan de nodige aandacht en insprekers kreeg, kwam het overgrote deel van het publiek voor de behandeling van het onderzoeks- en adviesrapport over de IJzeren Man. Toen dit agendapunt was besproken stroomde de publieke tribune dan ook leeg, voordat de commissie verder kon met het bestemmingsplan De Baarzen/Vughtse Hoeven, de Woonvisie 1009-2013, de voortgangsrapportage grondbedrijf en de geluidsanering Klein Brabant.

De vorige keer dat de IJzeren Man werd besproken in de raad was ik vrij sceptisch. De wensen van de verschillende fracties waren zeer uiteenlopend en de wethouder leek tegen elke fractie te hebben toegezegd dat hun wensen zouden worden meegenomen in het onderzoek. Daarnaast was mijn fractie het oneens met het uitgangspunt. Dit was namelijk dat de IJzeren Man de gemeente Vught te veel kost en dat het daarom anders georganiseerd moet worden. De discussie over de vraag of een bewaakt strandbad voor een relatief goedkope prijs met eveneens relatief goedkope versnaperingen, waar jong en oud kan recreëren in het bad, strand of speeltuin de gemeenschap iets mag kosten en hoeveel is nooit gevoerd. Een motie van PvdA-GroenLinks om duidelijke richtlijnen voor het onderzoek mee te geven én – belangrijk – het bewaakte strandbad niet zomaar op te doeken voor een volkomen vrij, onbewaakt strandbad, kreeg echter geen enkele steun in de raad.

In het onderzoeks- en adviesrapport van Kanters Horeca Advies B.V. is de door ons bepleite optie echter wel meegenomen. Het college stelt naar aanleiding van het rapport voor om de conclusies van het rapport verder uit te werken met als uitgangspunt “(…) een verkleind maar bewaakt en omheind strandbad met betaalde toegang, een levensvatbare horeca gelegenheid die zowel de betalende als de niet-betalende gasten kan bedienen en een creatief recreatief aanbod.” Dat komt grotendeels overeen met onze wensen in de raad van oktober 2008. Daarbij moeten we nog wel nadrukkelijk erop wijzen dat het recreatief aanbod moet bestaan uit extensieve recreatie zoals afgesproken in de structuurvisie buitengebied. Gezien de onenigheid in de raad van oktober, verbaasde het me dat de agendapunt deze keer de instemming van alle fracties kon krijgen. Slechts het voorbehoud van de VVD om nog over de exploitatievoorstellen te willen spreken, zorgde ervoor dat het geen hamerstuk werd.

Dat betekent echter niet dat de voltallige raad nu eenzelfde visie op de IJzeren Man heeft. Sommige fracties willen nadrukkelijk dat de gemeente een sterkere regierol kan voeren dan anderen. Dat is duidelijk in meningsverschillen over de exploitatie, de soort recreatie, de wijze van onderhoud (met name ook voor de verenigingen) en het eigendom van grond en gebouwen. Echter door de wijze van formulering van het besluit, worden hier nog geen definitieve keuzes in gemaakt, maar zal wethouder Willem Kraanen (CDA) nog terugkomen naar de raad met een uitgewerkt voorstel. Ik verwacht met een meer gedetailleerd besluit dan ook weer meer discussie.

De overige onderwerpen op de agenda konden eigenlijk met weinig discussie… behalve de geluidsanering van Klein Brabant voor de woningen die langs het spoor liggen. Hoewel dit vooraf een hamerstuk leek te gaan worden, bleek dit na de korte toelichting van wethouder Kraanen voorafgaand aan de behandeling helemaal anders te lopen. De wethouder lichtte de commissie daarbij in over de negatieve reactie van de bewoners bij een informatieavond. De bewoners bleken helemaal niet te willen dat de gemeente geluidsaneringsmaatregelen zou nemen. Althans, niet nu de keuze van het college: take it or leave it was. Het college stelt dat bronmaatregelen nog lang zullen duren en dat er nu een klein potje is voor maatregelen. Niet voldoende voor een geluidswal, maar wel voor gevelmaatregelen. Echter, daarbij zegt het college duidelijk: als u nu kiest voor gevelmaatregelen, hoeft u in de toekomst niet meer bij ons aan te kloppen voor extra maatregelen… En met de kennis dat er in de toekomst meer treinen over het traject Den Bosch-Eindhoven zullen gaan rijden is de keuze van de bewoners om hun recht op geluidsanering niet te verspelen te begrijpen. Over die opstelling van het college viel vervolgens dan ook de voltallige commissie. Henri Swinkels van de SP vroeg nadrukkelijk aan het college om dit voorstel terug te trekken en met een beter voorstel met meer respect voor de bewoners te komen. Daar sloten diverse fracties zich bij aan. Wethouder Kraanen kon ook moeilijk uitleggen waarom dit een goede keuze was, omdat de argumentatie van het college enkel ging over een tijdelijk potje dat voor het eind van dit jaar besteed zou moeten zijn. Uiteindelijk is afgesproken dat het college nog een toelichting geeft en dat de raad daarna een definitief oordeel zal vellen.

Om vijf over elf kon ik de vergadering sluiten. Hoewel de commissie het over veel onderwerpen eens was, leidde extra info en bedenktijd ertoe dat er slechts twee onderwerpen als hamerstuk naar de raad gaan en vier onderwerpen alsnog terug komen op de agenda als bespreekstuk.

Laat een reactie achter

Jouw reactie