Commissie Ruimte deel I

Gisteravond was de eerste commissie Ruimte van deze drukke maand, met op de agenda de woonvisie, de nota grondbeleid en de nota groen. Over al deze notities is al in een eerder traject gesproken, dus er leek ruimte voor de politieke keuzes. Helaas ging het toch weer over procedures.

Het begint een gewoonte te worden; de commissie begint met het bediscussiëren van de agenda en de stukken op de agenda. Dit maal was de aanleiding dat wethouder Ben Brands (PvdA-GroenLinks) de avondvierdaagse mee liep en in de knoei kwam met het vervroegen van de commissie van acht naar zeven uur. Daarnaast bracht de VVD in dat de grondnota moest worden doorgeschoven naar september omdat hij niet zou voldoen. Reden om met de nota Groen te beginnen, ondanks dat de publieke tribune meer geïnteresseerd was in de woonvisie.

Bij de nota Groen werden weinig echt inhoudelijke richtingen aangegeven. Peter Pennings stelde namens Gemeentebelangen (GB) wat vragen over speelplekken, het betrekken van burgers bij de beeldkwaliteitsplannen en het planologisch verankeren van speelgelegenheid. Frits Schreurs (CDA) begon een betoog over het verschil tussen kennisnemen en vaststellen van een voorstel en getuigde van hoveniers-kennis door in te gaan over de verschillende boomsoorten en hun lusten en lasten. Saskia Heijboer (VVD) gaf aan de nota te algemeen te vinden en concrete doelstellingen te missen zonder het uitvoeringsprogramma. Tom van Erp (Fractie v. Erp)noemde het stuk tijdloos en ging vervolgens in op de late nieuwe informatie, omdat het college nog zo snel had gereageerd op een inspraak. En Elise Adriaanse (Fractie Adriaanse) sprak vooral over overlastbeperking van bloesem en bladeren van bomen. Inhoudelijk kon ik me echter goed vinden bij de inbreng van Henri Swinkels (SP). Hij stelde heel duidelijk dat Vught een groene gemeente is, met de lusten maar ook de lasten. Dat punt geldt eveneens voor mijn fractie, vandaar dat ik inbracht dat groen niet volkomen onderhandelbaar is, maar ook een belangrijke randvoorwaarde bij reconstructies en dergelijke. Vught kent van oudsher vele laanstructuren, met bomenrijen aan weerszijde van de weg. Bij de reconstructies van straten dreigt dit langzaam minder te worden door uitdunning van het aantal bomen of het terugplaatsen van slechts één rij bomen. Of zoals wethouder Willem Kraanen (CDA) mijn angst beaamde: “bomen verliezen het van de parkeerplaatsen”. Ondanks dat de gemeente het aantal bomen op peil houdt door in zo’n geval elders bomen aan te planten, is dat niet de bedoeling. Bij reconstructies mag de gemeente best het behoud van de laanstructuur als randvoorwaarde in de besprekingen met de buurt meenemen. Daarnaast deed ik namens de fractie nog drie voorstellen om het groene karekter van de gemeente te versterken en bewonerd daarbij te betrekken. Als eerste meer diversiteit van groen. In plaats van enkel ‘groen’ groen aan te brengen als heggen en struiken, zou meer kleur zichtbaar moeten zijn. In de gemeentelijke folder over biodiversiteit prijst de gemeente zelf bloemen en kruiden aan. Deze zou de gemeente ook zelf kunnen plaatsen. Als tweede de (langdurig) braakliggen de terreinen waar ooit gebouwd gaat worden. Deze zouden zolang dit niet gebeurt ook beter aangekleed kunnen worden dan als opslagterrein van bouwmaterialen.  En tot slot vind mijn fractie dat eigen initiatief van burgers om hun directe leefomgeving te vergroenen middels kleine plantsoentjes mogelijk moet zijn. Nu handhaaft het college daarop, maar het college moet het juist zien als een kans. Door afspraken te maken over begroeing aan huisgevels en dergelijke, kan het college op relatief simpele wijze de buurtbewoners tegemoet komen en een groene buurt stimuleren. Al deze voorstellen kregen direct de steun van de SP. Ook de VVD en FvE gaven aan wel wat te zien in ruimte voor eigen initiatief van bewoners. Adriaanse was echter direct bang dat zulke geveltuinen de toegankelijkheid van de stoep zouden beperken. Maar dat is natuurlijk juist de reden dat er afspraken over gemaakt moeten worden, waarin dit soort overwegingen meegewogen moeten worden. Ook wethouder Kraanen was wat terughoudend omdat het zou gaan over een “complex probleem”. Daarom stelde hij voor om het mee te nemen bij de bespreking van de beheerovereenkomst over reststroken. Prachtig natuurlijk, maar bij de jaarrekening hadden we al afgesproken het mee te nemen bij de nota Groen, dus mag het college zulke initiatieven best ter harte nemen en er vast over nadenken hoe zulke zaken vorm kunnen krijgen. Met de toezegging alle drie suggesties van PvdA-GroenLinks mee te nemen en terug te komen op de uitvoering, werd de nota een hamerstuk voor alle fracties.

Daarna was wethouder Brands uitgewandeld en konden we aan de woonvisie beginnen. Daarbij gaven twee sprekers – Ban van Houten namens SIR 55 en Jeanne Heesels Ouderen Samen – hun visie op ruimte voor wonen voor ouderen. Wat ik altijd wel jammer vind is dat bij dit soort besprekingen jongeren niet hun stem laten horen, terwijl ik ze wel hoor op andere plekken. Ook in de cijfers die ten grondslag liggen aan de woonvisie zijn jongeren ondervertegenwoordigt, omdat er bijvoorbeeld een onderzoek is gedaan met telefonische nterviews naar vaste lijnen terwijl jongeren vaak mobiel bereikbaar zijn. In de nota kiest het college er gelukkig wel voor om meer kansen te bieden voor starters, zowel door doorstroom als door te bouwen voor starters. Onzin volgens GB en VVD. Voor deze fracties lijkt doorstroom op de woningmarkt zaligmakend te zijn. Peter Pennings (GB) gaf zelfs aan dat er geen tekort zou zijn voor starters volgens de cijfers in de nota. Dat is echter niet het beeld wat ik krijg als ik in Vught loop, mensen spreek en de wachtlijst in het Klaverblad zie. De woonvisie is dan ook een zeer mooi theoretisch verhaal over hoe de woningmarkt in elkaar zou moeten zitten, maar de praktijk is anders. Mensen wonen niet alleen in een woning vanwege de prijs, hun salaris en de grootte, maar ook vanwege hun leefomgeving. Het gaat niet om wonen in een passend huis, maar in een prettig huis. Daarom heb ik ook weinig behoefte om scheefwonen tot een ‘misdaad’ te bestempelen, aangezien ook die mensen gewoon prettig wonen in de straat en de wijk waar ze al langer wonen. Om doorstroom te bevorderen en scheefwonen te bestrijden heeft de gemeente dan ook geen middelen voor handen. Wat we kunnen doen is mensen verleiden, met name door woningen in de middenklasse te bouwen maar vooral door meer diversiteit in wijken aan te brengen. Op die wijze staat groter wonen niet meer gelijk aan in een andere wijk gaan wonen. Een ander belangrijk punt bij woningbouw is natuurlijk duurzaamheid. De echte winst zit hem in het aanpakken van het bestaande arsenaal aan woningen en niet alleen in het duurzaam bouwen van nieuwbouw. Woningstichting Woonwijze is daar – zoals ook Frits Schreurs (CDA) – aangaf al volop mee bezig, maar de gemeente moet dat ook stimuleren voor woningeigenaren. Gebruik van duurzame materialen, isoleren, energiezuinig, levensloopbestendig, het zijn allemaal zaken die het college daarin mee moet nemen. Wethouder Ben Brands (PvdA-GroenLinks) gaf ook aan dat het college hierop in zal gaan in een Raadsinformatiebrief (RIB) over duurzaam bouwen. Die RIB wachten we dan dus in spanning af. De nota is echter geen hamerstuk geworden, ondanks dat geen van de fracties hele zware tegenargumenten naar voren bracht in de discussie. Wethouder Brands verzuchtte zelfs dat fracties alleen vragen stelden, maar geen politieke keuzes durfden te maken.  De SP gaf echter aan het nog te willen bespreken vanwege een politieke afweging, namelijk het aantal woningen in de kernvoorraad. In de nota is als doelstelling opgenomen dat deze voorraad op peil moet blijven, een prima doelstelling wat mij betreft. Voor de SP zou de voorraad nog wel mogen stijgen, zo gaf Henri Swinkels aan. Daar zullen we het in de raadsvergadering dan nog over hebben.

Tot slot boog de commissie zich over de nota grondbeleid. En terwijl de rest van de avond – ondanks het procedurele begin – redelijk vlot verliep, werd dit onderwerp een ware aanfluiting. Het CDA verraste de eigen wethouder door plotseling te komen met een extra verzoek over een discussie over verschillende vormen van regie bij verschillende projecten. Dit zou een oude belofte zijn uit de vorige bestuursperiode. Evenzo Rob de Vaan van de VVD gaf aan de nota onvoldoende te vinden en zelf wel twintig amendementen klaar te hebben liggen om overal extra beleidskaders toe te voegen, wat volgens hem wettelijk ook zou moeten. En daar sloot Peter van Laanen (GB) nog bij aan door te stellen dat hij dan ook nog wel vijf amendementen zou maken. Daarbij werd dus niet ingegaan op de hoofdlijnen en de politieke keuzes, maar op detailniveau. Zelf geloofde ik al niet dat het doorschuiven naar september van dit agendapunt een betere of heel andere notitie zou opleveren, als de fracties niet zouden aangeven wat er dan anders zou moeten. We hebben immers al eerder bijeenkomsten gehad over de grondnota waar dit soort signalen niet (of in ieder geval niet duidelijk) zijn afgegeven. Dat was ook precies de boodschap van wethouder Kraanen die zich – tot mijn genoegen – van zijn goede kant liet zien door stevig het debat aan te gaan en van de VVD en GB te eisen dat ze die amendementen nu ook op tafel zouden leggen in plaats van er alleen maar mee te schermen. “Ik eis van u, meneer De Vaan, twintig amendementen en van u, meneer Van Laanen, negen!” Want volgens de wethouder was het toevoegen van meer beleidskaders op detailniveau niet noodzakelijk, omdat bij elk project door de gemeenteraad wordt besloten over deze nadere beleidskaders. Helaas bleek onze fractie de enige fractie die de nota gewoon deze avond wilde behandelen. De SP gaf aan het best te willen behandelen, maar geen probleem te hebben met doorschuiven en de andere fracties wilden de nota perse niet behandelen. Jammer, want het waren ook deze fracties die in een eerder traject perse de woonvisie en de grondnota tegelijkertijd wilde behandelen, een principe dat nu opeens werd losgelaten. Ook daar reageerde wethouder Kraanen snel op: “Het wordt nu in ieder geval niet september en als ik in december weer met een voorstel bij u kom wil ik niet meer dat in het voortraject niets wordt gezegd en in de commissie opeens allemaal nieuwe eisen op tafel worden gelegd”. Helder! :-)

Laat een reactie achter

Jouw reactie