Raadsvergadering mei/juni – deel II

Afgelopen donderdag duurde het te lang, daarom gisteravond het vervolg van de raadsvergadering van mei. Over armoedebeleid, de raadsvisie accommodatiebeleid, onderwijshuisvesting en ongewenste ontwikkelingen aan de over van de IJzeren Man.

Omdat afgelopen donderdag de spreektijden regelmatig uitliepen – zeker bij collega Ton van der Vossen (PvdA-GroenLinks) – boodt SP-fractievoorzitter Henri Swinkels de burgemeester een eierwekker aan om de spreektijd beter te reguleren. Dat lukte gisteravond gelukkig ook stukken beter en om half elf kon de raadsvergadering, geopend op donderdag om acht uur, worden gesloten. Maar niet alvorens uitgebreid was gesproken over de voorstellen op de agenda.

Als eerste het SP-initiatiefvoorstel voor een armoede effect rapportage. Hiermee stelt de SP fractie voor om ambtenaren beter bewust te laten worden van gevolgen van voorstellen die niet direct aan armoede worden gekoppeld. In de commissie was hier al zeer kritisch op gereageerd, ook door het platform Minima, Ouderen en Gehandicapten (MOG). Dat leide tot een bijzondere draai tijdens de raadsvergadering. De fracties van Gemeentebelangen (GB), VVD, CDA en Adriaanse toonde zich zeer kritisch richting de SP. Onze fractie gaf aan benieuwd te zijn naar eventuele onverwachte resultaten door bewustwording en het voorstel daarom te kunnen steunen, mits de effecten ervan zouden worden geëvalueerd om het nut te toetsen. Voor de andere fracties was dit niet voldoende, met een amendement werd een deel van de opdracht aan het college uitgekleed. Vreemd genoeg trok de SP toen hun voorstel niet terug, maar stemde – net als wij – tegen het amendement en tegen het geamendeerde voorstel. Daarmee is nu een aangepast SP voorstel aangenomen, waar de SP zelf niet gelukkig mee is. En waarom? Die vraag werd tijdens het debat beantwoord door Coen van der Veer (SP): de verkiezingen komen eraan en wie weet komt er dan een college dat zich niet zo sterk inzet voor armoedebeleid, dus moet het worden vastgelegd. Gelukkig hebben we dat al gedaan en staat er een sterk arfmoedebeleid. Met dank aan wethouder Ben Brands (PvdA-GroenLinks), die ook door de VVD-fractie werd gecomplimenteerd.

Vervolgens boog de raad zich over de raadsvisie accommodatiebeleid, waarin ook de SP het voortouw had genomen om de wensen van de raad en gebruikers in een visie te plaatsen. In de commissie was de belangrijkste boodschap van de fracties dat de status van het stuk onduidelijk was… wat gebeurt er als we de visie aannemen? Door het college in een motie op te dragen met concrete voorstellen te komen gebaseerd op de visie van de raad was hier een mouw aangepast. Daamee was de discussie nog niet beslecht. Marion van de Velden (GB) had per mail een stuk of zes aanpassingen voor het voorstel gestuurd waar ze meerderheden voor zocht. Veel aanpassingen waar we geen probleem mee hebben, omdat ze weinig cruciaal zijn. Het voorstel van GB om de historische functie van het gebouw te koppelen aan de visie werd niet door een meerderheid gesteund. Niet omdat er geen waarde aan historische functies werd gehecht, maar omdat dit een afweging is bij concrete voorstellen en – zoals Suzanne van Wiggen (PvdA-GroenLinks) – betoogde vertroebeld dat historische gebouwen ook andere functies kunnen krijgen maar daarmee wel gebruikt en behouden kunnen blijven. Wethouder Jef Teulings – die als enige aanwezige wethouder het college vertegenwoordigde – gaf aan dat zijn handen jeukten om aan de slag te gaan. Dat zal ook moeten, want zoals ik zelf heb aangegeven op de inspraakavond en in de vorige commissie moeten we vaart maken willen we het accommodatiebeleid niet weer over de verkiezingen heen tillen. En dan ben ik bang dat het proces weer opnieuw begint… Daarom ook de oproep van Suzanne om in oktober met concrete voorstellen te komen, zodat deze raad zich nog kan uitspreken én – belangrijk – we eindelijk aan de slag kunnen na zeker 10 jaar praten. Vughtse verenigingen hebben het recht om te weten waar ze aan toe zijn. Gelukkig nam de raad een eerste stap door de raadsvisie unaniem aan te nemen. Nu zijn snelle vervolgstappen van het college gewenst.

Toen kwam het onderwerp waar ik al de hele donderdagavond en deze avond op gewacht had… namelijk het enige onderwerp waar ik zelf woordvoerder was: het voorbereidingskrediet voor onderwijscluster Vught-Noord. In principe was dit voor de gehele commissie een hamerstuk geweest, als de wethouder mijn vraag in de commissie had kunnen beantwoorden. De vraag was simpel: betekent dit voorstel dat er geen discussie meer is over de keuze tussen traditionele aanbesteding of een publiek-private samenwerking (DBFM(O)-constructie)? Want eerder had het college aangegeven dat daar nog een informatieavond over gehouden zou worden, waarna de raad een keuze voor een van beide aanpakken zou moeten maken. In de commissie verwees de wethouder naar een plan van aanpak, maar ook daar vond ik het antwoord niet. Wat blijkt nu… er is al over gesproken met de schoolbesturen in april/mei, maar de wethouder had daar nog geen verslag van gezien. Ondanks dat het inmiddels juni is, nog geen antwoord dus. Maar wat wel duidelijk werd was dat de raad zich vanzelfsprekend nog over een keuze zou mogen uitspreken. Alleen jammer dat ik zo moet zoeken om deze antwoorden te krijgen, terwijl volgens oorspronkelijke planning de info-avond al lang geweest had moeten zijn…

Daarmee was de reguliere agenda behandeld, maar afgelopen onderdag had onze fractie het voortouw genomen om een motie vreemd aan de orde van de dag op de agenda te plaatsen. Reden was de steeds voortslepende plannen van de bouw van een hotel aan de oever van de IJzeren Man. Iets wat het college, de raad en de bevolking van Vught liever niet ziet gebeuren, maar bestemmingsplantechnisch wel mag. Er stond immers ooit een hotel en nadat dat hotel is afgebrand, is de bouwbestemming niet verwijdert uit de bestemmingsplannen. Daarnaast schijnt er een overeenkomst uit 1994 te zijn tussen de toenmalige wethouder en de eigenaar van het perceel, waardoor het college een inspanningsverplichting heeft om mee te werken. De college kan daardoor niet anders dan een kapvergunning en bouwvergunning te verstrekken. En daarmee de herbouw van het hotel binnen de randvoorwaarden van het bestemmingsplan mogelijk te maken. Maar er bestaat gegronde twijfel gebaseerd op eerdere gebeurtenissen dat de eigenaar het niet zo nauw neemt met de randvoorwaarden… blijkens openbare uitlatingen over een groter hotel, het afsluiten van de boulevard (openbare weg) en het plaatsen van een groot bord zonder vergunning en met een tekst over een beautycenter zonder dat dit volgens het bestemmingsplan kan. Voor de fractie van PvdA-GroenLinks een reden om een motie in te dienen met de VVD, SP en GB waarin een duidelijk signaal wordt gegeven aan college, eigenaar en burgers dat rechten worden nageleefd, maar er geen onrechtmatigheden worden toegestaan. Oftewel college, zorg dat er gehandhaafd wordt. Zeker omdat besprekingen moeizaam blijken te lopen. Naar ik heb begrepen wilde de eigenaar niet ingaan op een uitnodiging van het college om te komen praten omdat hij liever wilde tennissen… Jammer was echter dat de motie niet door de voltallige raad werd gesteund. Het CDA vond de twijfel over het gedrag van de eigenaar ondanks eerdere gebeurtenissen ongegrond. Jammer, want de boodschap wilde het CDA eigenlijk wel steunen, maar het was beter geweest als de motie unaniem was gesteund.

En daarmee besloten we de raadsvergadering van mei, vijf dagen na de opening. Wetende dat de agenda van juli wederom een groot aantal onderwerpen zal bevatten zijn er daarvoor alvast twee avonden gepland, maar zelf twijfel ik of we er niet maar vast drie van moeten maken…

Reacties (2)

Radko BerkaJune 4th, 2009 at 1:12 pm

Hoi Toine,

Fijn dat de raadsvisie accomodatiebeleid is aangenomen. Laten we inderdaad hopen dat de Vughtse verenigingen nou eindelijk duidelijkheid krijgen.

ToineJune 5th, 2009 at 2:16 pm

Hoi Radko,
Inderdaad fijn dat het aangenomen is, maar dan moet er nu ook doorgepakt worden. In ieder geval staat de komende commissie op 30 juni de jongerenaccommodatie op de agenda. Je kent mijn eigen ideeën daarover en de locaties die ik in het centrum in gedachten, maar ik heb het collegevoorstel nog niet gezien. Het komt in ieder geval op korte termijn terug. En dat zal ook wel tijd worden.
Groeten,
Toine

Laat een reactie achter

Jouw reactie