Regionale samenwerking: spelletjes leiden af van de inhoud

Wat is het het nut en de noodzaak van samenwerking met de Meierijgemeenten voor Vught? Dat was de centrale vraag van PvdA-GroenLinks bij de bespreking van het voorstel voor regionale samenwerking. In het voorstel ontbreekt deze analyse en de commissie was meer bezig met spelletjes, dan het formuleren van een antwoord.

Één ambtelijke organisatie voor de Meierijgemeenten
Voorgesteld wordt om met vier Meierijgemeenten – in dit geval Vught, Haaren, Boxtel en St-Michielsgestel – de ambtelijke organisaties samen te voegen in één gemeenschappelijke regeling. Het formele besluit daarover wordt pas na de verkiezingen van 2014 genomen, maar ondertussen wordt alles al voorbereid, zodat de nieuwe organisatie in 2015 kan beginnen. De colleges vragen deze maand de raden om hiervan kennis te nemen en de opdracht te geven om een bedrijfsplan uit te gaan werken.

Waar is de analyse?
Tot nu toe zijn de besprekingen over meer samenwerking in de Meierij continu gebaseerd geweest op veronderstellingen. ‘Kleinere gemeenten kunnen het niet alleen.’ ‘Het kan samen goedkoper.’ ‘Als wij zelf niets doen, wordt er voor ons gekozen.’ ‘Ambtelijke samenwerking voorkomt herindeling.’ Maar nu intenties verder uitgewerkt worden, dient ook de onderbouwing veel sterker uitgewerkt te worden. En deze basis voor een weloverwogen besluit ontbreekt. Daar heb ik namens PvdA-GroenLinks flink de nadruk op gelegd tijdens de commissie. Het voorstel is daarmee voor ons niet rijp voor besluitvorming.

Ambtelijke fusie of verregaande ambtelijke samenwerking?
De stellingname van PvdA-GroenLinks lokte veel reacties uit, maar weinig inhoudelijke. Zo nam Guus van Woesik namens Gemeentebelangen stelling tegen een ambtelijke fusie. Daarmee leken PvdA-GroenLinks en Gemeentebelangen het roerend met elkaar eens te zijn. Maar vervolgens werd het samenvoegen van de vier ambtelijke organisaties nadrukkelijk géén ambtelijke fusie genoemd. Zolang er vier secretarissen blijven is dat verregaande ambtelijke samenwerking, aldus Van Woesik. Klinkklare onzin en een flauw woordspelletje om geen kleur te hoeven bekennen. Waarschijnlijk omdat Gemeentebelangen zich heeft verbonden in een coalitieakkoord aan de wens van D66 om overal op samen te werken.

Draaien?
Ook vanuit de hoek van grote voorstander D66 kwamen er maar weinig inhoudelijke reacties op mijn inbreng. Fons Potters leek vooral erop gebrand om PvdA-GroenLinks weg te zetten als een draaikont. Door dat maar continu te herhalen wordt het vanzelf waar, leek hij te denken. Terwijl het geen verrassing kan zijn dat PvdA-GroenLinks kritisch is op nut en noodzaak. In februari hebben we ook al tegen het voorstel om de ambtelijke samenwerking te onderzoeken gestemd.

Terug naar de inhoud
Alle woordspelletjes over wel of geen ambtelijke fusie en de discussie over draaien, maakten dat er niet inhoudelijk werd gereageerd op de vragen over nut en noodzaak. Terwijl er zeker kansen voor samenwerking zijn. Met name op het terrein van de decentralisaties ben ik er zeker van overtuigd dat we elkaar binnen de Meierij moeten opzoeken. Bijvoorbeeld gezamenlijke beleidsontwikkeling, uitwisselen van kennis en ervaring en samen arrangementen inkopen. Maar de analyse daarop ontbreekt volkomen in het huidige voorstel. Bovendien verklaart dat niet waarom ook op alle andere terreinen de organisaties samengevoegd moeten worden.

De voordelen voor Vught moeten onderbouwd worden
Ik sta nog steeds voor een zelfstandig Vught, zolang als dat verantwoord is. En dat is momenteel zo! Politiek zou PvdA-GroenLinks soms andere keuzes maken. Maar de kwaliteit van de ambtelijke organisatie en de financiën van Vught zijn op orde. Juist daarom dient er eerst een betere onderbouwing voor het nut en de noodzaak vanuit een Vughts perspectief gegeven te worden.

Laat een reactie achter

Jouw reactie