Vele visies op wonen in Vught

Donderdag 10 januari werd de Vughtse raad geinformeerd over wonen in Vught vanuit vele perspectieven. Diverse organisaties kregen de kans om hun visie met de raad te delen. Over extramuralisering, senioren, zelfbouwen, wijksteunpunten, doorstroming en de problemen van de woningcorporatie.

Veel aandacht voor zachte kant wonen
Groot deel van de avond ging juist niet alleen over de soort woningen, prijsklassen en woonwensen, maar over de sociale opgave die de gemeente heeft. De beweging in het sociale domein is om meer uit te gaan van oplossingen in het gewone leven. Oftewel langer thuis wonen en niet naar een verzorgingstehuis. Of met een lichte beperking zelfstandig of begeleid wonen in de wijk. Dit vraagt meer sociale samenhang en mantelzorg in de wijk. Vooral vanuit Reinier van Arkel, Welzijn Vught, de WMO-adviesraad en Ouderen Samen was veel aandacht voor deze verschuiving. Nelleke Beaard van Welzijn Vught wees terecht op de risico’s van een zorgzame samenleving die is bedacht vanachter een bureau, maar niet overeenkomt met de praktijk. Daarom zal er (professionele) ondersteuning op afroep dichtbij moeten worden georganiseerd.

Meer ruimte voor ouderen
Als ouderen minder snel toegang krijgen tot een verzorgingstehuis, dan moeten woningen zo worden ingericht dat ouderen er langer kunnen blijven wonen. Ouderen Samen wijst erop dat 1 op de 3 Vughtenaren een 55-plusser is en dit groeit naar 40 procent van de bevolking. Gelukkig is dit grotendeels een vitale doelgroep, maar wel met eigen woonwensen. Kleiner dan de gezinswoningen, maar groter dan de bestaande aanleunwoningen. Gelijkvloers en liefst met logeerruimte voor familie. Daarnaast moet deze doelgroep op afroep worden ondersteunt in eventuele zorgvragen vanuit bestaande zorgcentra.

Verzoek om grond voor zelfbouwers
Al langer wordt er in Vught gesproken over de verkoop van grond waar mensen zelf hun woning kunnen bouwen. Recent zijn daarvoor nieuwe initiatieven opgezet, met wisselend resultaat. Zo wil SIR55 al lang een stuk grond, speciaal voor patiowoningen voor ouderen. Daarvoor is nu een kans op het terrein van het voormaloige Paleisje. Daarnaast is er aan de Rijckevorsellaan ruimte voor zogenaamd Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), waarbij een groep mensen samen zelf woningen bouwen. Hiervoor is de animo tot nu toe echter minimaal. Maar dat kan natuurlijk ook met de huidige woningmarkt te maken hebben.

Vraag op de woningmarkt
Makelaar AtenZijlstra gaf de raad een snel kijkje in de laatste cijfers van de NVM over Vught. Hij pleitte daarbij voor een kwaliteitsslag in woningen uit de jaren 50-70. En tegen het investeren in dure kavels (zoals De Koepel), maar voor het bouwen in de middencategorie € 350.000,- tot € 700.000,-. Voor jongeren zou er in Vught genoeg zijn, zodra de doorstroom op gang komt door het bouwen van middeldure woningen. De vraag is echter of het daadwerkelijk bouwen van deze woningen op dit moment echt zorgt voor doorstroom.

Weinig investeringsruimte woningcorporatie
De Charlotte Elisabeth van Beuningenstichting vertelde vooral over de problemen waar wonigncorporaties zich voor gesteld zien, dankzij landelijke ontwikkelingen. Door extra belastingen ziet de woningcorporatie geen kans om op korte termijn flink te investeren. Daarom is het project samen met Vughterstede voor zorgwoningen aan de Irenelaan stopgezet. Het risico is te groot voor de corporatie. Dit sluit volkomen aan bij het verhaal dat woningcorporatie Woonwijze al eerder in de raad heeft gehouden. Met als verschil dat de grotere woningcorporatie Woonwijze nog wel investeringsruimte ziet, maar hier desondanks voorzichtiger mee moet omgaan.

Stof tot nadenken
Al deze visies en verhalen leveren voldoende stof tot nadenken. Over de sociale opgaven, waarbij extra aandacht moet worden gegeven aan de sociale infrastructuur van wijken. Hoe op afvraag aan zorgvragen tegemoet gekomen kan worden en welke voorzieningen in de wijk noodzakelijk zijn. Over de problematiek van woningcorporaties en hoe de gemeente toch investeringen in sociale woningbouw kan waarborgen om op langere termijn ook voldoende betaalbare woningen te hebben. Over de eenzijdige focus op financiële winst in plaats van om maatschappelijke winst. Met de kennis van deze avond in het achterhoofd kan de raad zich in het voorjaar buigen over de nieuwe voorstellen van het college. Daarbij zullen deze vragen aan bod moeten komen.

Laat een reactie achter

Jouw reactie