Raadsvergadering: raad kiest voor duidelijkere kaders jeugdbeleid

In de commissie was al duidelijk dat de raad de visie jeugdbeleid te weinig concreet en helder vond. In de raadsvergadering van donderdag werd dan ook met brede steun gekozen voor versterking van het jeugdbeleid. Alleen over de vraag hoe jongeren betrokken moeten worden was de raad het oneens…

Zowel Gemeentebelangen (GB) als ikzelf hadden in de commissie al aangekondigd met een voorstel te komen om duidelijkere kaders aan te geven voor de uitwerking van het jeugdbeleid. Een gezamenlijke motie zat er helaas niet in, aangezien GB dat bleef afhouden. Maar afstemming kon wel. Daarom kon ik voor twee van de vijf punten die ik wilde meegeven voor de verdere uitwerking aansluiten bij de motie van GB. Het ging daarbij om het realiseren van een jongerenaccommodatie in deze bestuursperiode – desnoods los van het accommodatiebeleid als dat wederom vertraging op zou lopen – en het verruimen van het professioneel jeugd- en jongerenwerk. Bij dat jongerencentrum denk ik verder aan ruime inlooptijden en ruimte voor eigen initiatieven van jongeren op het gebied van bijvoorbeeld sport en cultuur. De verruiming van het professioneel jeugd- en jongerenwerk is bedoeld om meer uren vrij te maken voor ambulant en opbouwwerk. Alle fracties steunden dit op de CDA-fractie na. Die vond het te vroeg om bij voorbaat al te zeggen dat dit verruimt moet worden. Maar dat is voor mij juist één van de afspraken uit het bestuursakkoord die ik wel kan ondersteunen.

In mijn eigen motie gaf ik nog drie kaders voor de uitwerking mee. Als eerste voor het uitwerken van het onderwijsbeleid; dit moet gaan richting de brede scholen in clusters aangevuld met andere voorzieningen, waarbij het streven een zo hoog mogelijke kwaliteit is. Die wens heeft de raad al vaker uitgesproken en moet dus ook in de visie het kader zijn voor de verdere uitwerking. Daarnaast moet duidelijker worden ingezet op preventie. Volgens de wethouder komt dat al wel terug in de kaders, maar in de visie lijkt het alsof de gemeente alleen op wil treden als de lokale situatie erom vraagt. Dat klinkt als achteraf in plaats van preventief. Tot slot moeten jongeren actief worden betrokken bij de beleidsvorming en worden ondersteund om maximale participatie te garanderen. Dat is niet geheel nieuw, want mede voor die reden heb ik enkele jaren geleden het initiatiefvoorstel jongerenraad ingediend. Maar daarbij moet de nadruk op actief liggen… Zo gaf de jongerenraad aan een week voor de vorige commissievergadering nog met de wethouder over het jeugdbeleid te hebben gesproken, maar toen niet gewezen te zijn op de commissievergadering zelf. Dat kan dus zeker actiever uitgedragen worden.

Mijn motie kreeg de steun van de voltallige raad. De discussie ging dan ook niet zo zeer over de visie of over de concretere kaders in beide moties, maar om een motie van D66. In de commissie had vooral D66 zich negatief uitgelaten over de jongerenraad: onzichtbaar, onbereikbaar en wat hebben we er als gemeente aan. In reactie daarop liet de jongerenraad horen hiervan geschrokken te zijn, maar wel druk bezig. Alleen was hen niet duidelijk dat ze ook de raad moesten informeren, ze voerden immers al gesprekken met beleidsmedewerkers en de wethouder en gingen ervan uit dat dat hun lijn met de gemeente was. Aan het begin van de raadsvergadering overhandigde een vertegenwoordiging van de jongerenraad een goodiebag aan de burgemeester met het jaarverslag, de komende plannen, een brief aan de raad en enkele leuke goodies. Hier kon duidelijk uit worden opgemaakt dat de jongerenraad wel degelijk actief was. Mijn advies was dan ook vooral zo doorgaan, maar meer werken aan zichtbaarheid richting Vughtse jongeren én de gemeenteraad.

D66 had echter een motie opgesteld waarbij de opdracht was om te zoeken naar andere vormen om jongeren te betrekken, maar dat te bekostigen vanuit het budget van de jongerenraad. Daarbij werd het idee aangereikt om een soort bijeenkomst te organiseren waarbij de jongerenraad als jury wellicht het beste idee voor Vught kon jureren. Indachtig de inbreng van D66 tijdens de commissie, leek het er vooral op dat D66 de jongerenraad de nek om wilde draaien door het budget weg te halen. En dat budget wordt voor een groot deel gebruikt voor de begeleiding van de jongerenraad door de jongerenwerker van Welzijn Vught. Hier kon geen enkele ander fractie zich in vinden. Pas toen D66 begon met het nuanceren van de motie door zinsneden weg te strepen wilde GB ermee instemmen. De overige fracties bleven echter tegen. Het was dan ook vreemd dat wethouder Wilbert Seuren (D66) in een reactie op deze weerstand aangaf de gedachte van de motie wel over te willen nemen, ondanks dat een meerderheid van de raad de motie niet wilde steunen. Daarbij pakte de SP-fractie hem aan, door om duidelijkheid te vragen. De wethouder bond daarna in en gaf aan de motie niet uit te voeren als er geen meerderheid voor was, maar wel de gedachte om jongeren te betrekken te ondersteunen. De motie van D66 werd uiteindelijk dan ook niet aangenomen door de raad.

De visie jeugdbeleid 2011-2015 inclusief de beide aangenomen moties moeten nu de kaders zijn voor de uitwerking op alle andere beleidsterreinen zoals bijvoorbeeld accommodatie-, sport- en onderwijsbeleid. En het is duidelijk de wens van de raad om de jongerenraad daar actief bij te betrekken.

Reactie (1)

KristiDecember 26th, 2015 at 6:00 am

Idd een geweldige site!Wij heebbn een zoontje dat zich nergens op kan concentreren .aankleden niet, ontbijten niet .en hij praat constant., en vraagt steeds de aandacht,kan nauwelijks alleen spelen weet u misschien een goede manier hiermee om te gaan? Wellicht in combinatie met de pictogrammen?Ik kan vaak echt mijn geduld bij verliezen en ben dan zelf niet meer te genieten,dus tips zijn van harte welkom

Laat een reactie achter

Jouw reactie