Commissievergadering: Visie jeugdbeleid weinig concreet

Afgelopen donderdag sprak de commissie over de visie jeugdbeleid. Zelf verwachte ik daar vooraf veel van, maar de visie blijft hangen in opsommingen van alles wat nog moet worden opgesteld. Richting de raad is het nu zoeken naar coalities om de visie te verbeteren.

Vorige commissie werd al gesproken over het lokaal sociaal beleid, de paraplu voor alle verdere stukken op sociaal beleid. Dit visiedocument werd echter op verzoek van met name de coalitiepartijen van de agenda gehaald omdat het beter moest. In juni zal het lokaal sociaal beleid opnieuw op de agenda staan. Ondertussen borduurt de visie jeugdbeleid voort op de niet vastgestelde uitgangspunten van lokaal sociaal beleid… Mocht de raad daar nog wijzigingen in willen aanbrengen, zal de visie jeugdbeleid dus wederom aangepast moeten worden.

En dat laatste zou ik sowieso graag zien. Ik had meer verwacht van deze visie. De doelstelling is om aan te geven waar, wie, wanneer, waarom, op welk niveau wat ingezet gaat worden. Maar dat gebeurt op veel terreinen niet! Zo wordt er gesproken over een stevige basis voor het jeugdbeleid, waarbij bijvoorbeeld het onderwijsbeleid en de jongerenaccommodatie worden genoemd. Maar naast dat er staat dat deze beide onderwerpen nader uitgewerkt moeten worden, staat er weinig in de visie over in welke richting die uitwerking plaats moet vinden. Er had wat mij betreft een ambitieniveau genoemd moeten worden bij deze onderwerpen.

Ook mis ik zeer sterk de afspraak uit het bestuursakkoord om het professioneel jeugd- en jongerenwerk te verruimen. Deze afspraak komt vast en zeker voort uit het wensenlijstje van Gemeentebelangen (GB), maar lijkt weinig enthousiasme bij coalitiepartners VVD en D66 los te maken. Daarbij voldoet het niet om te wijzen naar vertrouwen in het college en de verdere uitwerking van de visie in uitvoeringsplannen. Als het de politieke wens is om het professioneel jeugd- en jongerenwerk te verruimen, dan moet dat worden opgeschreven in de visie jeugdbeleid. Het zou dus verstandig zijn als GB op dit onderwerp de handen ineen zou slaan met PvdA-GroenLinks. Het is immers bekend dat op het terrein van jeugd en jongeren we redelijk overeenkomstige visies hebben (met uitzondering van Zaal Schoonveld).

Ik heb dan ook aangeboden om een gezamenlijke motie te maken waarin we concretere kaders meegeven aan het jeugdbeleid. Marion Quekel (GB) wilde echter liever zelf een eigen amendement opstellen om de jongerenaccommodatie én de verruiming van het professioneel jeugd- en jongerenwerk vast te leggen. Gelet op de discussie in de commissie zou GB er toch verstandig aan doen om bij dit dossier naar de oppositie te kijken. Want ook SP en CDA gaven aan zeker mee te willen denken over meer concrete kaders voor de verdere uitwerking en leken welwillend te staan ten opzichte van verruiming van het professioneel jeugd- en jongerenwerk.

Het wachten is nu op de voorstellen in de raadsvergadering. Niemand wil meer vertraging oplopen met het vaststellen van de visie jeugdbeleid. Maar dat het lokaal sociaal beleid nog niet is vastgesteld en dat deze visie zo weinig concreet is, maakt het wel lastig om hiermee in te stemmen. Zeker als de wens juist een versterking van het jeugdbeleid is. Zelf zal ik dus met een aantal concrete voorstellen voor verbetering naar de raad komen. En daarbij zoek ik graag de samenwerking met de andere fracties die de visie ook willen verbeteren.

Laat een reactie achter

Jouw reactie